ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Cognitive Skills through the Flipped Classroom Instruction and Task-Based Learning in FRN 302: Modern French Literature Course
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ ในรายวิชา FRN 302: วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่
2557
2
32,180 บาท
คณะศิลปศาสตร์