ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2557-2 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบอิงงานปฏิบัติ ในรายวิชา FRN 302: วรรณกรรมฝรั่งเศสสมัยใหม่ ผศ. ดร. สุดาญา ออประยูร 32,180