ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชา ARC428: การออกแบบสถาปัตยกรรม5 ARC447:การก่อสร้างอาคาร5 ARC475:การออกแบบชุมชนเมือง และ ARC404:ไฮเปอร์มีเดีย
2553
1
7,800 บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์