ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Achievement and Satisfaction of Students Exposed to Google Classroom in BNS 102: Culture and Health
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google Classroom รายวิชา BNS 102: วัฒนธรรมและสุขภาพ
2557
2
32,600 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์