ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Implementing Project-based Learning to Enhance Students’ 21st Century Skills in Communication
การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในการสื่อสาร
2563
1
34,400 บาท
สถาบันภาษาอังกฤษ