ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2563-1 การใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในการสื่อสาร สุพจนินท์ ดวงจินดา เสถียรพันธ์ 34,400