ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Academic Achievement and Students’ Satisfaction towards the Use of Video “Medication Administration for Children” in Nursing Laboratory
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอนวิดีทัศน์ เรื่อง “การบริหารยาในเด็ก” ในห้องปฏิบัติการพยาบาล
2559
1
65,600 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์