ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the Tacit Knowledge Transfer through Student- Centered Learning Technic: Case Study of Humanities and Social Science Faculties, Rangsit University
ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการถอดความรู้ด้านเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษา กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2557
2
86,600 บาท
คณะบริหารธุรกิจ