ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ
2554
3
30,200 บาท
สถาบันภาษาอังกฤษ