ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2554-3 การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ อาจารย์สุพจนินท์ ดวงจินดา 30,200