ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2550-3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อรีโอโลจี ของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ม. รังสิต ปีการศึกษา 2550 11,600
2550-3 เทคนิคและวิธีการสอนแบบบรรยายของอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 15,500
2551-3 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวการเมืองของผู้เรียน รายวิชา JRN243: การเขียนข่าวและการรายงานข่าวการเมือง 6,600
2551-3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษาวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 9,900
2551-3 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ในหัวข้อเรื่อง การเขียนย่อหน้า 9,200
2551-3 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา THA106 ในหัวข้อเรื่อง การประชุม 8,200
2552-1 การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชาการประกันคุณภาพอาหาร 7,200
2552-1 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 7,700
2552-1 การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการสอบ และอนุมัติผลสอบไล่โดยอัตโนมัติทางอินเตอร์เน็ต 13,200
2553-2 การพัฒนาการเขียนโครงร่างแผนรณรงค์โฆษณาโดยการใช้ใบงานสำหรับนักศึกษา รายวิชา ADS452 การรณรงค์โฆษณา อาจารย์นรากร อมรฉัตร 10,450
2553-2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชา IMC111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 11,100
2553-2 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ อาจารย์จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล 23,040
2553-2 การพัฒนาเจตคติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา COM 116 การใช้ภาษาและการสื่อสารในบริบทสังคมและวัฒนธรรม อาจารย์นวนิตย์ ประถมบูรณ์ 8,880
2553-2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีการเขียนบทวิทยุประเภทรายการนานาทัศนะ โดยใช้ใบความรู้ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง อาจารย์พรนภา แก้วลาย 11,600
2553-2 การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการเรียนการสอนวิชา VCD240 การออกแบบเว็บไซต์ อาจารย์ดนุ ภู่มาลี 6,800
2553-2 การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม อโดบี พรีเมียร์ โดยการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับนักศึกษาวิชา PRS235 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์คมศร สนองคุณ 8,400
2553-3 ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนที่สัมฤทธิ์ผลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,500
2554-1 ความพร้อมในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาในรายวิชา PHY 315 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผศ. ดร. กาญจนาจันทร์ประเสริฐ 15,950
2554-1 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อาจารย์วัชรินทร์ จงกลสถิต 18,600
2554-1 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา COM218 ภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ 1 ดร. ดวงทิพย์ เจริญรุกข์เผื่อนโชติ 19,600
2554-2 ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดที่มีต่อ รายวิชา IMC 493 การฝึกงานภายนอก ผศ. แน่งน้อย บุญยเนตร 16,200
2554-2 การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา MAT 200 คณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง สมการและการแยกตัวประกอบ อาจารย์ศิวพร คุณภาพดีเลิศ 30,250
2554-2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชา FIN 201 การเงินธุรกิจ ผศ. มุกดา โควหกุล 18,600
2554-3 บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันการบินสำหรับโรงเรียนการบิน พล.อ.ท. ศุภกฤต อริยะปรีชา 18,200
2554-3 แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สมิตา กลิ่นพงศ์ 20,200
2554-3 การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์มาลี รุ่งไหรัญ 28,200
2554-3 การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน LMS เป็นสื่อการเรียนรู้อิสระสำหรับนักศึกษาเพื่อฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ อาจารย์สุพจนินท์ ดวงจินดา 30,200
2554-3 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรายวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการของอาจารย์และนักศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อาจารย์ณัฐฌาภรณ์ เดชราช 30,100
2554-3 ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตด้วยการใช้การฟังไฟล์เสียงจริง อาจารย์มงคล โสดาจันทร์ 25,700
2554-3 การพัฒนาสื่อการสอนหุ่นจำลองการเจาะเลือดในการสอน รายวิชา โลหิตวิทยา อาจารย์เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ 141,920
2554-3 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อริสรา ธานีรณานนท์ 32,600
2554-3 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ 25,200
2556-3 การสลับรหัสในวาทกรรมของผู้สอนชาวไทยภายในชั้นเรียนกลุ่มวิชาบังคับร่วม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. โดโรตา โดมาลูวสกา 24,800