ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะบัญชีตามความต้องการของสถานประกอบการ
2553
2
23,040 บาท
คณะบัญชี