ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระบบการศึกษาทางไกล กรณีศึกษา: นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
2552
1
7,700 บาท
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม