ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม อโดบี พรีเมียร์ โดยการใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับนักศึกษาวิชา PRS235 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประชาสัมพันธ์
2553
2
8,400 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์