ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รายวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
3
25,200 บาท
คณะบริหารธุรกิจ