ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาการเขียนโครงร่างแผนรณรงค์โฆษณาโดยการใช้ใบงานสำหรับนักศึกษา รายวิชา ADS452 การรณรงค์โฆษณา
2553
2
10,450 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์