ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ รายวิชา MAT 200 คณิตศาสตร์ธุรกิจ เรื่อง สมการและการแยกตัวประกอบ
2554
2
30,250 บาท
คณะบริหารธุรกิจ