ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ: ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2554
3
20,200 บาท
คณะบริหารธุรกิจ