ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Issues and Problem of Instruction Based on RSU LMS in THA 126: Thai Language for Communication
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารด้วยระบบ RSU LMS
2562
1
74,000 บาท
คณะศิลปศาสตร์