ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การศึกษาลักษณะของคลื่นกระตุ้นที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด
2551
1
42,400 บาท
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา