ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2548-3 สื่อ VCD กรรมวิธีการผลิตเพื่อสนับสนุนการสอน รายวิชา IEN370 30,000
2549-2 สื่อ VCD และ DVD กรรมวิธีการขึ้น 48,880
2551-1 การสร้างสื่อ VCD สำหรับปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และการวัดการเจริญเติบโตของฯ 27,700
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายในผู้ป่วยระบบประสาท 42,400
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด 43,400
2551-1 สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การศึกษาลักษณะของคลื่นกระตุ้นที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัด 42,400
2553-3 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการคำนวณวันครบกำหนดคลอด อาจารย์วัฒนา ชยธวัช 16,200
2555-2 ประสิทธิภาพการสอนโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันในรายวิชา ANA 215: กายวิภาคศาสตร์ ดร. รณรงค์ พละศูนย์ 26,900
2555-3 การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA 105 การโปรแกรมบนเว็บ ดร. วุฒิพงษ์ ชินศรี 53,900
2558-1 การพัฒนาสื่อการสอนวิดีทัศน์เรื่องการทำคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์มาณี น้าคณาคุปต์ 59,640