ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

A Development of Video Media on Childbirth for Third-Year Nursing Student, Rangsit University
การพัฒนาสื่อการสอนวิดีทัศน์เรื่องการทำคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2558
1
59,640 บาท
คณะพยาบาลศาสตร์