ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ สำหรับวิชา IMA 105 การโปรแกรมบนเว็บ
2555
3
53,900 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ