ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การสร้างสื่อ VCD สำหรับปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ และการวัดการเจริญเติบโตของฯ
2551
1
27,700 บาท
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ