ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง การประเมินความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด
2551
1
43,400 บาท
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา