ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

สื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบ VCD เรื่อง เทคนิคการออกกำลังกายในผู้ป่วยระบบประสาท
2551
1
42,400 บาท
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา