ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Electronic Book of ESS 123: Exercise for Health of Undergraduate Students, Rangsit University
ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
2563
1
61,200 บาท
สถาบันกีฬา