ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2555-1 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY135 ฟิสิกส์ชีวภาพ รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 92,400
2555-1 ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ACC100 การบัญชีการเงิน ผศ. วันฤดี สุขสงวน 110,700
2555-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY 121 ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ และเวกเตอร์ ผศ. เสมา สอนประสม 39,600
2555-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา DRD 331 เอ็นโดดอน1 เรื่อง การเตรียมคลองรากฟัน ผศ. ทพญ. สายสวาท ทองสุพรรณ 82,800
2556-3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้มัลติมิเตอร์วัดปริมาณไฟฟ้าในวงจร รศ. ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ 38,100
2557-1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา ESS 107 เทเบิลเทนนิส อาจารย์ปรานม ดีรอด 71,100
2558-1 การพัฒนาหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การลงทุนในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา INI 100: การลงทุนในชีวิตประจำวัน อาจารย์นิศากร จุลรักษา 57,600
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบวิจัย สำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ดร. ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 76,800
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติพื้นฐานสำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผศ. ดร. วัฒนา ชยธวัช 90,500
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กระบวนการวิจัย สำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผศ. ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 58,800
2558-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา OMD 477: ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ อาจารย์วาลุกา พลายงาม 85,100
2563-1 ประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ปรานม ดีรอด 61,200