ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the Electronics Book on Research Design for Research Methodology
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบวิจัย สำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย
2558
2
76,800 บาท
คณะบัญชี