ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY 121 ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ และเวกเตอร์
2555
2
39,600 บาท
คณะวิทยาศาสตร์