ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of the Electronics Book on Basic Statistics for Research Methodology
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สถิติพื้นฐานสำหรับวิชาระเบียบวิธีวิจัย
2558
2
90,500 บาท
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก