ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน ให้สอดคล้องกับการศึกษาภาควิชาการและการฝึกบิน
2550
3
6,600 บาท
สถาบันการบิน