ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-2 การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรณีศึกษารายวิชากลุ่มออกแบบและวิทยาการอาคาร มัลลิกา บุณฑริก 17,895
2548-2 การติดตามประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศิลปภาพถ่าย) ม.รังสิต ปี 2530-2540 37,200
2550-3 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน ให้สอดคล้องกับการศึกษาภาควิชาการและการฝึกบิน 6,600
2551-1 การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด 8,100
2551-1 การประเมินรูปแบบการสอนวิชา PTH 027 พลบำบัด 3 13,200
2551-1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา การพัฒนาตนเอง (PHY 311) 11,200
2551-1 การติดตามผลหลังการศึกษาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH 101) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 7,200
2556-1 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 28,400
2556-1 การประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ 25,400
2556-2 การสังเคราะห์สารนิพนธ์หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ดร. ชอบวิทย์ ลับไพรี 29,300