ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา การพัฒนาตนเอง (PHY 311)
2551
1
11,200 บาท
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม