ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 วิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 10,200
2547-1 การปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวิชาเคมีคลินิก 3 เยาวลักษณ์ พิมายนอก 13,400
2547-1 ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ เผิง รุ่ยฉิง 9,500
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยา 1 วนิดา พงษ์สถาพร 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น อัจฉราวรรณ ทองมี 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สวรรยา พงศ์ปริตร 13,400
2547-1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วรวรรณ เพชรอนันต์กุล 6,600
2547-2 การประเมินผลการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กรณีศึกษารายวิชากลุ่มออกแบบและวิทยาการอาคาร มัลลิกา บุณฑริก 17,895
2548-1 การวิเคราะห์และประเมินผลหัวข้องานปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนออกแบบทางด้านสถาปัตย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มนต์ชัย บุญยะวิภากุล 5,000
2548-2 การติดตามประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศิลปภาพถ่าย) ม.รังสิต ปี 2530-2540 37,200
2550-1 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 11,380
2550-3 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานักบิน ให้สอดคล้องกับการศึกษาภาควิชาการและการฝึกบิน 6,600
2551-1 การประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาด 8,100
2551-1 การประเมินรูปแบบการสอนวิชา PTH 027 พลบำบัด 3 13,200
2551-1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชา การพัฒนาตนเอง (PHY 311) 11,200
2551-1 การติดตามผลหลังการศึกษาวิชาการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ETH 101) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต 7,200
2553-1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ 10,280
2556-1 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร. วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ 28,400
2556-1 การประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ. วนิดา โอศิริพันธุ์ 25,400
2556-2 การสังเคราะห์สารนิพนธ์หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิตระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2555 ดร. ชอบวิทย์ ลับไพรี 29,300
2558-1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจังหวะความเคลื่อนไหว” ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชาCOM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 27,800
2558-1 การสำรวจความต้องการพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร อาจารย์แสงรวี มณีศรี 31,339