ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

วิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
10,200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์