ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2547-1 วิจัยเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธมลวรรณ ส่วนอรุณสวัสดิ์ 10,200
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโลหิตวิทยา 1 วนิดา พงษ์สถาพร 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาเบื้องต้น อัจฉราวรรณ ทองมี 14,000
2547-1 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สวรรยา พงศ์ปริตร 13,400
2547-1 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย วรวรรณ เพชรอนันต์กุล 6,600
2548-1 การวิเคราะห์และประเมินผลหัวข้องานปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนออกแบบทางด้านสถาปัตย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มนต์ชัย บุญยะวิภากุล 5,000
2550-1 ปัญหาการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต 11,380
2553-1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์อภิธวัฒน์ จรินทร์ธนันต์ 10,280
2558-1 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจังหวะความเคลื่อนไหว” ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชาCOM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร อาจารย์อนุสรณ์ ศรีแก้ว 27,800