ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลการเรียนรู้และการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2553
1
10,280 บาท
คณะวิทยาศาสตร์