ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Evaluating Criteria for “Capture a Moment” Photography as Perspective by Students in COM 223: Digital Photography for Communication
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายหัวข้อ “การจับจังหวะความเคลื่อนไหว” ในมุมมองของผู้เรียนรายวิชาCOM 223: การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร
2558
1
27,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์