ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การวิเคราะห์และประเมินผลหัวข้องานปฏิบัติในการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนออกแบบทางด้านสถาปัตย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2548
1
5,000 บาท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์