ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

การติดตามประเมินผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต(ศิลปภาพถ่าย) ม.รังสิต ปี 2530-2540
2548
2
37,200 บาท
วิทยาลัยการออกแบบ