ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Factors Affecting the Use of Google Apps for Education to Develop Rangsit University Teacher’s Instructions
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต
2559
1
41,800 บาท
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้