ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2559-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ 41,800