ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-2 ประสิทธิผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาออนไลน์ในการสอน การเขียนจดหมายธุรกิจ อาจารย์ฐิตาภา สินธุรัตน์ 8,700
2552-2 การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา TRM225 งานมัคคุเทศก์ อาจารย์นพปฎล ธาระวานิช 17,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อแนะนำ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ ดร. กุสาวดี เมลืองนนท์ 42,400
2559-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ 41,800