ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2548-1 สำรวจความต้องการในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท ม.รังสิตเพื่อเป็นพื้นฐานพัฒนาหลักสูตร Nakonthep Tipyasuprat 8,400
2552-2 ประสิทธิผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาออนไลน์ในการสอน การเขียนจดหมายธุรกิจ อาจารย์ฐิตาภา สินธุรัตน์ 8,700
2552-2 การพัฒนาชุดการสอน รายวิชา TRM225 งานมัคคุเทศก์ อาจารย์นพปฎล ธาระวานิช 17,600
2552-2 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อแนะนำ การใช้ยาที่มีเทคนิคพิเศษ ดร. กุสาวดี เมลืองนนท์ 42,400
2556-2 ประสิทธิภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อาจารย์นิธิภา อาจฤทธิ์ 25,800
2557-2 ประสิทธิผลของนวัตกรรมสื่อโฆษณาเชิงทดลอง: สื่อแฝงในสภาพแวดล้อมผ่านโครงงานกลุ่มของนักศึกษารายวิชา ADS 446: นวัตกรรมสื่อโฆษณา อาจารย์วีรวัฒน์ อำพันสุข 30,600
2557-2 ประสิทธิผลของการใช้สื่อวิดีทัศน์ในรายวิชา CHM 132: ปฏิบัติเคมีทั่วไป เรื่อง ก๊าซ อาจารย์กมริยะ ขันราม 29,200
2559-1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Google Apps for Education ในการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวโสราวดี วิเศษสินธพ 41,800