ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Experimental Innovative Advertising Media - Ambient Media through Group Project of Students in ADS 446: Media Innovative
ประสิทธิผลของนวัตกรรมสื่อโฆษณาเชิงทดลอง: สื่อแฝงในสภาพแวดล้อมผ่านโครงงานกลุ่มของนักศึกษารายวิชา ADS 446: นวัตกรรมสื่อโฆษณา
2557
2
30,600 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์