ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

ประสิทธิภาพสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2556
2
25,800 บาท
วิทยาลัยเนวัตกรรมและทคโนโลยีสารสนเทศ