ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Effectiveness of Video Media in CHM 132: General Chemistry Laboratory on Gas
ประสิทธิผลของการใช้สื่อวิดีทัศน์ในรายวิชา CHM 132: ปฏิบัติเคมีทั่วไป เรื่อง ก๊าซ
2557
2
29,200 บาท
คณะวิทยาศาสตร์