ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Formative Assessment Model Using Google Form in PMC313: The Principles of Pharmacology for Medical Students, Rangsit University
การพัฒนารูปแบบการประเมินผลระหว่างเรียนโดยใช้กูเกิลฟอร์มรายวิชา PMC313: หลักเภสัชวิทยา สำหรับนักศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
2561
2
89,800 บาท
คณะวิทยาศาสตร์