ศูนย์เรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลทุนวิจัย

Development of Evaluating Criteria for Configuration of Food Photography as Perspective by Students in ADS 358: Photography for Advertising
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบของภาพถ่ายอาหารในมุมมองของผู้เรียนรายวิชา ADS 358: การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา
2557
2
27,800 บาท
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์